Jako profesjonalna kadra z uprawnieniami proponujemy nadzór nad realizacją robót ziemnych na etapie budowy. W ramach nadzorów zapewniamy:

  • odbiory dna wykopów oraz potwierdzenia zgodności gruntów z założeniami projektowymi
  • kontrola zagęszczenia gruntów oraz zasypek
  • badania nośności gruntów (VSS, płyta dynamiczna) oraz moduły odkształceń (EV1, EV2)
  • pobór prób gruntu do badań laboratoryjnych
  • określenie przydatności gruntów do wbudowania w nasypy oraz zasypki
  • wpisy do dziennika budowy oraz raporty odbiorowe
  • konsultacje oraz doradztwo

Każdorazowo wizytację na budowie sprawuje geolog z odpowiednimi uprawnieniami oraz wiedzą.